Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) (25/9/2009)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (PISA)


Την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στο 3ο Λύκειο Καρδίτσας και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στο 4ο Λύκειο Τρικάλων, η Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών κ. Βαρβάρα Παναγιωτίδου ενημέρωσε τους καθηγητές που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες για τους στόχους, τη θεματολογία και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού.
Το PISA δη?ιουργήθηκε και διεξάγεται από τον Οργανισ?ό Οικονο?ικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και είναι η ευρύτερη διεθνής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστη?άτων των χωρών που συ??ετέχουν σε αυτό το πρόγρα??α.
Στόχος του PISA είναι, να αξιολογήσει εκείνες τις δεξιότητες των δεκαπεντάχρονων ?αθητών, οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη είναι ση?αντικές για την επιτυχία των ατό?ων και των κοινωνιών στο σύγχρονο κόσ?ο.
Το Πρόγραμμα PISA διερευνά την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες σε βασικά γνωστικά πεδία,να κρίνουν, να επιχειρηματολογούν, να εκφράζονται αποτελεσματικά, όταν ερμηνεύουν και επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Η αξιολόγηση πραγ?ατοποιείται στα παρακάτω τρία πεδία ?άθησης, ?ε ιδιαίτερη έ?φαση κάθε φορά σε ένα από αυτά:

  1. Γλωσσικός γραμματισμός
  2. Μαθη?ατικός αλφαβητισμός
  3. Επιστημονικός αλφαβητισμός

Η διεθνής αξιολόγηση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια. Η πρώτη εφαρ?ογή του PISA έγινε το 2000 με τη συμμετοχή 40 χωρών. Φέτος θα διεξαχθεί για τέταρτη φορά με τη συμμετοχή περίπου 60 χωρών. Από το νομό Τρικάλων θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μαθητές που έχουν συμπληρώσει τα 15 χρόνια, από το 4ο Λύκειο Τρικάλων και το Γυμνάσιο Οιχαλίας.
Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των μαθητών δείχνουν πόσο αποτελεσματικά είναι τα σχολεία σε ορισμένες χώρες και τις δυσκολίες που συναντούν άλλες χώρες. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στις χώρες να κάνουν συγκρίσεις, να βγάζουν συμπεράσματα για καλύτερες ενδεχομένως πρακτικές αλλά και να αναπτύσσουν πρακτικές βελτίωσης κατάλληλες για το δικό τους σχολικό σύστημα Με την ανακοίνωση των αποτελεσ?άτων του διαγωνισ?ού PISA και την κατάταξη των χωρών που συ??ετέχουν σε αυτόν σε ?ία αξιολογική σειρά, αρχίζει η επεξεργασία, η ανάλυση και η αξιοποίηση των αποτελεσ?άτων αυτών, ώστε κάθε χώρα να αντιληφθεί τις δυνατότητες και τις αδυνα?ίες του εκπαιδευτικού της συστή?ατος και των εκπαιδευτικών συστη?άτων των άλλων χωρών, για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συγκεκρι?ένες ενέργειες, που θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την απόδοση του δικού της εκπαιδευτικού συστή?ατος. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.pisa.oecd.org και www.kee.gr.